Bredband i Sverige

Den svenska nationella bredbandsplanen som antogs 2016 ser ut att vara helt uppkopplat Sverige och innehåller ambitioner om täckning av mobiltelefoner och höghastighetsbredband för såväl hem som företag.

År 2020 kommer majoriteten av hushållen och företagen att ha bredband med en minsta bandbredd på 100 Mbps. Och 2025 ska alla i Sverige ha tillgång till höghastighetsbredband. Betydelsen av utbyggnaden av 5G har erkänts i Sverige till exempel inom ramen för Nordiska ministerrådet för digitalisering. Detta ad hoc-organ fick ansvaret att leda processen att följa deklarationen om 5G som undertecknades av de nordiska premiärministrarna i maj 2018.

Sammanfattning av utvecklingen av bredband i Sverige

Med sin strategi för bredband i sin bredbandsstrategi har de svenska myndigheterna identifierat 3 nyckelområden för att bidra till att uppfylla policyns mål: statens roll och reglerna om bredbandsmarknadens effektiva utbyggnad av bredbandsinfrastruktur, samt tillhandahållande av tjänster till alla. I bredbandsstrategin ”Ett helt uppkopplat Sverige år 2025” bör det primära fokus vara behovet av bredband för alla oavsett om de bor i områden med hög befolkningstäthet eller i områden som inte är befolkade, på landsbygden eller i områden som ligger. mellan. Sverige är fast beslutet att ligga i framkant när det gäller utvecklingen av 5G. Ett av sätten att visa detta är samarbetet mellan nordiska och baltiska länder kring 5G som inleddes i samarbete med Nordiska ministerrådet. I maj 2018 gjorde de nordiska premiärministrarna en deklaration om 5G för att nå det gemensamma målet att bli den första och mest integrerade zonen i världen. För att nå detta mål har de nordisk-baltiska ministrarna med ansvar för digitalisering upprättat en enad handlingsplan för att uppmuntra snabb användning av 5G-teknik.

Den nationella bredbandsstrategin samt politiken

Ansvariga myndigheter

  • Närings- och innovationsdepartementet (Naringsdepartementet) ansvarar för digitalisering och bredbandspolitik.
  • Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som ansvarar för att övervaka och reglera elektronisk kommunikation samt postsektorn. Målet för denna myndighet är att alla som bor i Sverige ska kunna få tillgång till bra bredband, telefon och posttjänster.
  • Bredbandsforum Bredbandsforum har inrättats av regeringen 2010 och ansvarar för att underlätta samarbetet mellan de olika aktörerna för att möjliggöra en effektiv utbyggnad av bredbandsnätet. Forumet har också till uppgift att skapa en miljö för statliga myndigheter, företag och andra organisationer att fastställa hindren för bredbandsimplementering av bredband, och att komma med lösningar för att förbättra bredbandsanslutningen över hela landet.

Bredbandsutveckling har ett antal primära mål.

I regeringens vision för Sveriges kompletta uppkoppling ingår att infrastrukturen för bredband ska möta användarens behov av uppkoppling. Den bredbandsstrategi som antogs i slutet av december insåg den svenska regeringen behovet av mål inom två områden, inklusive tillgång till höghastighetsinternet över hela Sverige samt tillgång till högkvalitativa och pålitliga mobila tjänster. Målet för planen är att säkerställa att 95 procent av hushållen och företagen ska ha bredbandsaccess med en minimihastighet som är 100 Mbps eller mer till år 2020. Planen går längre än 2020 och säger att 2025 ska hela Sverige kunna få tillgång till höghastighetsbredband. Detta innebär att 98 % av hushållen och företagen kommer att ha bredbandsaccess med en minsta hastighet på en Gbps. De återstående 1,9 procenten av människorna måste ha anslutningar med en lägsta hastighet på 100 Mbps och 0,1 procent med en lägsta hastighet på 30 Mbps. Strategin innehåller även en målsättning för täckning av mobila tjänster som är att hela Sverige ska ha tillgång till högkvalitativa och pålitliga mobiltjänster så tidigt som möjligt 2023.

De viktigaste åtgärderna för att utveckla bredband

  • Bredbandskartläggning I Sverige har webbtjänsten Ledningskollen utvecklats och förvaltas av Svenska tele- och postverket (NRA) för att nå målet att dela information om infrastrukturägarna (dvs pipelines och liknande). Plattformen har utvecklats och är tillgänglig för allmänheten på gratis basis för att förhindra skador under schaktning och förbättra samordningen av anläggningsarbeten. Vid sidan av Ledningskollen har PTS ett kartverktyg som används i hela Sverige som kallas Bredbandskarta (även känd som Bredbandskartan) som visar bredbandstillgängligheten, internetleverantörer och nätägare i ett område i Sverige.
  • Svenskt bredband är mestadels beroende av marknaden, men i de områden där det inte finns några kommersiella motiv att investera finns ytterligare offentliga medel. I Sverige spelar kommuner en väsentlig roll i utvecklingen av nätverk genom att kontrollera och fastställa tillträdesvillkoren för tjänsteleverantörers tillgång till allmän mark.
  • 202,8 miljoner kronor avsätts till Landsbygdsprogrammet 2014-2020 för att säkerställa att bredbandet byggs ut på landsbygden.

Regionala och nationella finansiella instrument för bredband

Statligt stöd till bredbandsutbyggnad i de områden som inte har någon av de kommersiella satsningarna på nästa generations accessnät erbjuds genom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och i norra Sverige genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Information om utvecklingen av bredbandsteknik i Sverige

För att få den senaste informationen om bredbandsanvändning, abonnenter, penetrationer, täckning av olika bredbandstekniker och kostnader, kolla efter resultattavlans rapporter samt de som rapporterar om landet från Digital Economy & Society Index (DESI).

Om du bor i Sverige och vill söka efter ett billigare bredband, följ länkarna. Dessutom, om du behöver en mikrolåneinstallation, då kan vi hjälpa dig mycket.